Hoppa till sidans innehåll

Info ang GDPR.

Nyheter


Integritetspolicy

 

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter.

Carlsborgs Motorklubb i Karlsborg,866600-0800 Kyrkvägen 1,54672 Mölltorp (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetside,vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. Träningsverksamhet och medlemsmöten),kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter,information till målsmän mm) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter mm).

 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling,under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och kommunen.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid:

*Hantering av medlemskap i föreningen.

*Föreningsadministration.

*Deltagande i föreningens träningsverksamhet.

*Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet.

*Licenshantering.

*Ansökan om bidrag.

*Sammanställning av statistik och uppföljning.

*Utbildningar arrangerade av föreningen.

*Kontakt med medlem.

*Besök på vår hemsida.

*Publicering av material på vår hemsida och sociala medier.

*Tillträdesförbud (om tillämpligt)

*Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måst dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingen Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

Föreningsadministration Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal

Licenshantering Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid

statsbidragsfinansierad utbildning,annars samtycke

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på våran hemsida Intresseavvägning

Publicering av material på hemsidan och sociala medier Intresseavvägning och

ibland samtycke

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifter kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de är ändrade.

 

 

Du har under vissa omständigheter rätt att raderad:

*Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

*Om behandlingen grundar sej på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.

*Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.

*Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

*Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

*Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

*Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatisk beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen på www.datainspektionen.se .

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i instruktioner för tillvarata enskildas rättigheter.

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 02 AUG 2018 17:15 Skribent: Conny Paulsson


Postadress:
Carlsborgs MK
Kyrkvägen 1
54672 Mölltorp

Kontakt:
Tel: 050530390
E-post: This is a mailto link

Se all info